control panel

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου (μαθήματα 7 - 17)

Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα:
7. Caesar propter inopiam frumenti legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.Milites his verbis admonet: "Hostes adventare audio; speculatores nostri eos proper esse nuntiant.Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt".
17. Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum , qui Germanos ingenti magnitudine corporum et incredibili virtute esse praedicabant.Alius alia de causa discedere cupiebat.Nonulli pudore adducti remanebant.Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenere poterant; abdidi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur.
Μονάδες 40
B. παρατηρήσεις
1.α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω συνεκφορές:
hibernis multis: γενική πληθυντικού.
legatos omnes: δοτική πληθυντικού.
magnus timor: αφαιρετική ενικού.
ingenti magnitudine: ονομαστική ενικού.
incredibili virtute: κλητική ενικού.
Μονάδες 5
1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
vultum: γενική ενικού
militum: κλητική ενικού
caedem: αιτιατική πληθυντικού
tribus: γενική πληθυντικού
castra: δοτική ενικού
verbis: ονομαστική πληθυντικού
corporum: αιτιατική ενικού
causa: αφαιρετική πληθυντικού
Μονάδες 4
1.γ. vim: Να κλιθεί ο πληθυντικός αριθμός του ουσιαστικού.
Μονάδες 3
2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες:
quibus: γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος.
his: αιτιατική ενικού στα τρία γένη.
eos: την αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό.
alius: δοτική ενικού θηλυκού γένους.
suis: τον αντίστοιχο τύπο στο β΄ πρόσωπο.
nonnulli: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους.
Μονάδες 4
2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο)
iubet: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής.
remanere: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής.
adventare : α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού παθητικής φωνής.
admonet: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής.
cavere: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής.
possunt: β΄πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα.
discedere: α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντέλικου παθητικής φωνής.
cupiebat: β' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής.
adducti: απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή.
fingere: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής και α΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής.
miserabantur: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους της μετοχής ενεστώτα.
esse: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου.
Μονάδες 14
3.α. Incredibili virtute: Να αναλύσετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.
Μονάδες 3
3.β. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Totis castris testamenta obsignabantur a Romanis. Στις παραπάνω προτάσεις να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή το αντίστροφο.
Μονάδες 4
3.γ. Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum. Να εξαρτηθεί η πρόταση από το Tacitus scribit.
Μονάδες 3
Hostes adventare audio: Να εξαρτηθεί η πρόταση από το Caesar dicit.
Μονάδες 2
Caesar tribus legionibus imperat in Belgis remanere: Να αλλάξει η σύνταξη της πρότασης σε απαρεμφατική με εξάρτηση από το παθητικό ρήμα dicor.
Μονάδες 3
4.α. suum fatum, familiaribus suis: Να αντικατασταθεί η κτητική αντωνυμία από τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας is-ea-id, ώστε να εκφράζεται κτήση χωρίς αυτοπάθεια.
Μονάδες 2
4.β. eos prope esse nuntiant: Να αναγνωριστεί η συντακτική θέση του απαρεμφάτου, να δηλωθεί το υποκείμενό του και να αιτιολογηθεί η πτώση του.
Μονάδες 3
4.γ. Nα αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων:
propter inopiam: είναι .............................. στο ............................
ex quibus: είναι .............................. στο ............................
verbis: είναι .............................. στο ............................
nostri: είναι .............................. στο ............................
vim: είναι .............................. στο ............................
Gallorum: είναι .............................. στο ............................
Germanos: είναι .............................. στο ............................
magnitudine: είναι .............................. στο ............................
pudore: είναι .............................. στο ............................
vultum: είναι .............................. στο ............................
Μονάδες 10

Απαντήσεις
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
7. Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης σιταριού εγκαθιστά λεγεώνες σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Απ' αυτές διατάζει τέσσερις να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και διατάζει τρεις να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να φέρουν το σιτάρι μέσα στο στρατόπεδο. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια: «Ακούω ότι πλησιάζουν οι εχθροί, οι κατάσκοποι μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Οφείλετε να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να ορμούν από τους λόφους και μπορούν να διαπράξουν τη σφαγή των στρατιωτών».
17. Μεγάλος φόβος κατέλαβε το στρατό από τις διαδόσεις των Γαλατών και των εμπόρων, οι οποίοι διακήρυσσαν ότι οι Γερμανοί είχαν υπερβολικού μεγέθους σώματα και απίστευτης ανδρείας. Προβάλλοντας ο καθένας και μια δικαιολογία ήθελε να φύγει. Μερικοί παρασυρμένοι από ντροπή παρέμεναν. Αυτοί δεν μπορούσαν να προσποιηθούν ούτε να κρατήσουν τα δάκρυα τους. Κρυμμένοι στις σκηνές ή παραπονιόντουσαν για τη μοίρα τους ή θρηνούσαν μαζί με τους γνωστούς τους τον κοινό κίνδυνο.

β. παρατηρήσεις
1.α.  hibernorum multorum
legatis omnibus
mango timore
ingens magnitudo
incredibilis virtus

1.β.  vultus
miles
caedes-is
trium
castro
verba
corpora
causis

1.γ.  vires,  virium,  viribus,  vires/is,  vires,  viribus

2.α.  quarum
hunc,hanc, hoc
eum
alii
vestris
nonnulla

2.β.  iubeberis-re
remansisse
adventabamur
admonuistis
cavebit
potestis
discessi eramus
cuperis Adduci
fingunt - finxero
miserabuntur - miserantia
fuistis

3.α. virtute, quae incredibilis est

3.β.  A Caesare propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocantur.
Romani osignabant testamenta totis castris.

3.γ. Tacitus scribit magnum timorem exercitum occupavisse ex vocibus Gallorum ac mercatorum.
Caesar dicit se audire hostes adventare.
Dicitur Caesar tribus legionibus imperare in Belgis remanere

4. α. eorum fatum,  familiaribus eorum

4.β. esse: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα nuntiant, υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου η αντωνυμία eos σε πτώση αιτιατική γιατί το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου βρίσκεται σε πτώση αιτιατική και στην ταυτοπροσωπία και στην ετεροπροσωπία.

4.γ. propter inopiam: εμπρόθετος προσδιορισμός εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο ρήμα conlocat.
ex quibus: εμπρόθετος προσδιορισμός του διαιρεμένου στο ρήμα iubet
verbis: αφαιρετική του τρόπου στο ρήμα admonet
nostri: επιθετικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό speculatores
vim: αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο cavere
Gallorum: γενική υποκειμενική από το ουσιαστικό vocibus
Germanos: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου esse (ετεροπροσωπία)
magnitudine: αφαιρετική κατηγορηματική της ιδιότητας μέσω του συνδετικού τύπου esse στο Germanos
pudore: αφαιρετική εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στη μετοχή adducti
vultum: αντικείμενο του τελικού απαρεμφάτου fingere

Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...