control panel

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Διαγώνισμα Ιστορίας Κατεύθυνσης (επαναληπτικό με απαντήσεις)

ιστορια κατευθυνσης γ΄ ενιαιου λυκειου
ΘΕΜΑ Α
Α.1.1. Να συζεύξετε τα στοιχεία των δύο στηλών (μερικά στοιχεία της στήλης Β θα χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια φορές):

Α. Συλλογικά όργανα
Β. Αρμοδιότητες
1. Ανώτατο Συμβούλιο ειδικών επιτροπών για τους πρόσφυγες
2. Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών
3.  Εθνική Τράπεζα
4. Κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών
5.   Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής
6. Δευτεροβάθμιες Επιτρο­πές Εκτίμησης
Α. Αναθεώρηση ανακριβών δηλώσεων
Β. Αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν θα ανέκυπταν για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών
Γ. Εκτίμηση της αξίας των εκατέρωθεν περιουσιών
Δ. Πληρωμή προκαταβολής στους ανταλλάξιμους
αντιστοιχιση:
1. _______
2. _______
3. ______
4. _____
5. _____
6. ______

 Α. 1.2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακό­λουθων ιστορικών όρων:
α. Εκλεκτικοί
β. Ανόρθωση
γ. Κοινωνιολογική Εταιρεία
Α.2.1. Πως θα χαρακτηρίζατε την οικονομική πορεία της Ελλάδας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και γιατί;
Α.2.2. Να περιγράφετε το πολιτικό κλίμα και τις συνθήκες που επικρότησαν στην Ελλάδα μετά την παρακμή των ξενι­κών κομμάτων και οδήγησαν στην επανάσταση του 1862.
Α.2.3. Ποιες ήταν οι άμεσες συνέπειες από την υπογραφή της Συμφωνίας της Άγκυρας και των επιμέρους συμφώνων, πρωτοκόλλων και συμβάσεων του 1930.
ΘΕΜΑ Β
Με βάση το κείμενο που ακολουθεί και τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε και να σχολιάσετε το περιεχόμενο της ιδεολογίας του Βενιζελισμού.
Βενιζελισμός: Αστικός Εθνικισμός Αστικός Εκσυγχρονισμός
Πέρα και πίσω από το χάσμα του ηγέτη του, η ανεπανάληπτη δυναμική του Βενιζελισμού πηγάζει από έ­ναν εξίσου ανεπανάληπτο συνδυασμό αστικού εθνικι­σμού και αστικού εκσυγχρονισμού, σε αδιάσπαστη και διαλεκτική ενότητα. Από την πρώτη στιγμή το 1910, ο εκσυγχρονισμός τέθηκε στην υπηρεσία της εθνική; ολοκλήρωσης. Με τη σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση υ­πηρέτησε τον εκσυγχρονισμό μέχρι το τέλος, προσφέ­ροντας την αναντικατάστατη πολιτική και ιδεολογική του νομιμοποίηση. Στο γενικό αυτό επίπεδο, γίνεται φα­νερή η άρρηκτη συνέχεια και συνέπεια του Βενιζελι­σμού (και του Βενιζέλου προσωπική. Αν πρέπει κανείς να διακρίνει δύο φάσεις, ίσης περίπου διάρκειας, είναι επειδή το περιεχόμενο της εθνικής ολοκλήρωσης άλλαξε αναγκαστικά και ριζικά μετά την καταστροφή του 1922. Πριν, σήμαινε πρωταρχικά την απελευθέρωση των αλυτρώτων με την αντίστοιχη εδαφική επέκταση του εθνικού κράτους. Μετά σήμαινε αποκλειστικά την αφομοίωση των πρώην αλυτρώτων ως Νέων Χωρών ή ως προσφύγων πια και την επίτευξη εθνικής ομοιογέ­νειας και μιας νέας εθνικής ταυτότητας μέσα στα οριστικά πλέον κρατικά σύνορα. Έτσι, κατά την πρώτη ηρωική περίοδο του Βενιζελισμού (1910-1920), ο αστι­κός εκσυγχρονισμός συναρθρώθηκε με τον αλυτρωτι­σμό, με ιδεολογικό επιστέγασμα τη Μεγάλη Ιδέα. Κατά τη δεύτερη περίοδο (1922-1932), ο αστικός εκσυγχρο­νισμός συναρθρώθηκε με την οικοδόμηση ενιαίου εθνι­κού κρότους, με ιδεολογικό επιστέγασμα την Αβασίλευτη Δημοκρατία στην οποία ο Βενιζελισμός επιχείρησε να προσδώσει ευρύτερο ιδεολογικό και κοινωνικό πε­ριεχόμενο. Ως ανεπανάληπτος συνδυασμός αστικού εκσυγχρονισμού και αστικού εθνικισμού, ο Βενιζελι­σμός στηρίχθηκε σε εξίσου ανεπανάληπτες ιστορικές προϋποθέσεις (που έλειπαν από τα προγενέστερα εγχειρήματα του Μαυροκορδάτου και του Τρικούπη). Εκ­μεταλλεύτηκε αδίστακτα και δημιουργικά μία σειρά από διεθνείς συγκυρίες κατά την περίοδο 1910-1920, που πρόσφεραν τις καλύτερες αλλά και τελευταίες εύκαι­ρες πραγμάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, ως συνεπούς και ρεαλιστικού αλυτρωτισμού. Για πρώτη και τελευ­ταία φορά άλλωστε, τα συμφέροντα του βρετανικού ι­μπεριαλισμού συνέπεσαν και συμπορεύτηκαν με τις ελ­ληνικές εθνικές επιδιώξεις … …
Γ. Θ. Μαυρογορδάτου, «Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός»ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ Α
Α.1.1.
Για την σύζευξη των στοιχείων των δύο στηλών α­ντλούμε πληροφορίες από τη σελίδα 162 του σχολικού βι­βλίου. Συγκεκριμένα η απάντηση είναι:
1 = Α     2 = Γ     3 = Δ     4 = Γ     5 = Γ     6 = Β

Α.1.2.
α) Εκλεκτικοί: σχολικό βιβλίο σελ. 79 : «Οι Εκλεκτικοί ήταν … … υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις».
β) Ανόρθωση: σχολικό βιβλίο σελ. 91: «Οι ανεξάρτητοι πολι­τικοί με το σύνθημα … … με την παροχή γης στους ακτήμονες».
γ) Κοινωνιολογική Εταιρεία: σχολικό βιβλίο σελ. 95 «Η Κοινωνιολογική Εταιρεία ήταν μια ομάδα με σοσιαλιστικές ιδέ­ες, η οποία ξεκίνησε ως αριστερός μεταρρυθμιστικός σύν­δεσμος, με στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόμμα».

Α.2.1.
Σχολικό βιβλίο σελ. 54: Το κεφάλαιο με τίτλο «Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου»

Α.2.2.
Σχολικό βιβλίο σελ. 77 -78: «Η παρακμή των ξενικών κομμάτων συμπίπτει … … Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέ­σκεια κατέληξε σε επανάσταση… …»

Α.2.3.
Σχολικό βιβλίο σελ. 163 -164: «Οι μεταγενέστερες ε­ξελίξεις … … συνέβαλε στην ήττα του στις εκλογές του 1932 και του1933».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ Β
*   Η διαπραγμάτευση του θέματος μπορεί να ξεκινήσει από το σχολικό βιβλίο σελ. 50: «Στην περίοδο 1910 -1922.στην ιδέα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του Έθνους»
*   Σύμφωνα με το παράθεμα ο Βενιζελισμός προκύπτει από τη σύζευξη αστικού εθνικισμού και αστικού εκσυγχρονι­σμού με στόχο την εθνική ολοκλήρωση. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο φάσεις στον Βενιζελισμό. Συγκεκριμένα, πριν το 1922 η εθνική ολοκλήρωση ήταν συνυφα­σμένη με την απελευθέρωση των αλύτρωτων και την εδαφική επέκταση της Ελλάδας. Μετά το 1922 οι προσπάθει­ες επικεντρώθηκαν στην αφομοίωση των προσφύγων και την επίτευξη της εθνική; ομοιογένειας μέσα στο ελληνι­κό κράτος. Είναι γεγονός πως ο Βενιζέλος εκμεταλλεύ­θηκε τις διεθνείς συγκυρίες της περιόδου 1910 -1922 για την επίτευξη των στόχων του.
*    Στη συνέχεια θα αναφερθούμε ξανά στο σχολικό βιβλίο, σελ. 50: «Ο Βενιζέλος δεν ήταν μόνος … … για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας με πιθανότητες επιτυχίας».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...