control panel

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Διαγώνισμα Ιστορίας Κατεύθυνσης (Α΄ κεφάλαιο)

Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ( σελ. 44-56)

  1. Αγροτική μεταρρύθμιση: α) Οι πρώτες προσπάθειες την περίοδο 1907 – 1913 β) Ποια προβλήματα δημιούργησε η ολοκλήρωσή της;
  2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης νέων περιοχών στο ελληνικό κράτος μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων;
  3. Οι επιπτώσεις της κρίσης του 1932 στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο.
  4. α. Το πρόβλημα των προσφύγων κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και πώς αντιμετωπίστηκε από τη Διοίκηση β) Τα θετικά για την ελληνική οικονομία αποτελέσματα από την έλευσή τους.
  5. Πώς θα χαρακτηρίζατε την οικονομική πορεία της χώρας στο μεσοπόλεμο;
  6. Διαβάστε την παρακάτω πηγή και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις, απαντήστε στις ερωτήσεις.

Η βασική αρχή της νέας εμπορικής πολιτικής ήταν ότι οι εισαγωγές έπρεπε, όσο ήταν δυνατόν, να πληρώνονται με τα εξαγόμενα εθνικά προϊόντα. Η μέθοδος των clearing αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την παρεμβολή του συναλλάγματος και γι’ αυτό συγκρίνεται με τις πρωτόγονες μορφές των ανταλλαγών. Με το μηχανισμό αυτό, κάθε χώρα εξωθείται να μην εισάγει προϊόντα άλλης, παρά μόνο υπό τον όρο ότι και αυτή η τελευταία δέχεται να εισαγάγει σ ’αντιστάθμιση προϊόντα ίσης αξίας της πρώτης. Η μορφή αυτή του εμπορίου προτιμήθηκε στο μεσοπόλεμο από πολλές χώρες, γιατί επέτρεπε την εξοικονόμηση συναλλάγματος και για τις δύο εμπορευόμενες πλευρές.(…)

Η μέθοδος των clearing επέτρεπε διάφορες παραλλαγές γύρω από το ποσοστό των εισαγωγών που θα καλυπτόταν με εξαγόμενα προϊόντα και γύρω από το ποσοστό που θα καλυπτόταν με καθαρό συνάλλαγμα .Οι συγκεκριμένες συμφωνίες κλείστηκαν με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Τα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής ήταν ότι στηριζόταν σε συμφωνίες ολιγόμηνης διάρκειας, ανανεώσιμες, πράγμα που έδινε στο μηχανισμό των clearing μια ιδιαίτερη ευκαμψία και ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.(…)

Το κράτος όμως παράλληλα ανέλαβε, με τον τρόπο αυτό, την προώθηση των εξαγωγών, σαν ένα μέσο για τη βελτίωση των δημοσιονομικών πραγμάτων. Η οργάνωση του εξωτερικού εμπορίου με επίκεντρο το κράτος είχε μια ακόμη αξιοσημείωτη επίπτωση παρακίνησε τους εμπόρους να οργανωθούν σε ενώσεις εισαγωγέων και εξαγωγέων, με την κρατική αιγίδα και κατοχύρωση. Στα πλαίσια αυτών των ενώσεων, ο κάθε έμπορος διατηρούσε μια προσωπική μερίδα από τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές με βάση τις επιδόσεις των τελευταίων χρόνων. Έτσι, η ανάπτυξη του εμπορικού clearing, εκτός από τις άλλες επιπτώσεις που είχε, ενίσχυσε τον έλεγχο του κράτους πάνω στο εξωτερικό εμπόριο και οδήγησε στην ‘καρτελλοποίηση’ της ελληνικής αγοράς. Στην ουσία, το εμπορικό clearing, με την τάση προς τη δημοσιοποίηση και καρτελλοποίηση του εξωτερικού εμπορίου, εμφάνιζε πια τους εμπόρους σαν απλούς φορείς των αναγκών και των θελήσεων της κρατικής πολιτικής.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ,τόμος ΙΕ΄, σελ.341

α) Ποιοι λόγοι επέβαλλαν την κυριαρχία της μεθόδου clearing στις διεθνείς συναλλαγές και πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτή η μέθοδος;

β) Να αναλύσετε τις επιπτώσεις που είχε η μέθοδος clearing για το εμπόριο της Ελλάδας αλλά και για τις εμπορικές πρακτικές στο εσωτερικό της.

Email: dinosdimitris@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...